Ở 2 bài trước chúng ta đã giới thiệu nhẹ nhàng về PHP. Tuy nhiên PHP ko chỉ đơn thuần là lấp vào chỗ trống trong 1 trang HTML. Ở bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Toán Tử và cách sử dụng Toán Tử.

Trong bài Giới thiệu PHP căn bản 2 chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về biến vậy gán giá trị vào biến PHP như thế nào ?

Gán giá trị cho 1 biến PHP khá là đơn giản: sử dụng dấu bằng ( = ) và trùng hợp ( = )  cũng là 1 toán tử toán tử này gần giá trị vế bên trái cho vế bên phải.

Để khai báo 1 biến ta cần $ phía đầu ( 1 câu nói vui : Cứ muốn có Biến thì phải có Tiền $ )

 Vậy bản thân tên 1 biến có thể là 1 biến hay ko ???

Trong tình huống hiếm bạn có thể xác lập động 1 tên biến. PHP cho phép các bạn làm điều này với cách bao bọc 1 biến trong {}

 Vậy 1 biến số đã được gán giá trị thì có hủy biến số được hay không ?

câu trả lời là được bằng việc thay thế 1 giá trị khác hoặc hủy bỏ luôn giá trị của biến bằng cách dùng hàm unset() .

Kết quả:

Unset Biến Số

Sau khi unset thì chúng ta cố gắn truy cập vào biến $trong_nha. Thông báo này có thể không xuất hiện nếu chúng ta cấu hình thông báo lỗi ở đầu trang – phần cấu hình này chúng ta sẽ tìm hiểu sau.

Với cách 2 gán giá trị mới chúng ta sẽ gán null cho $trong_nha khi đó truy cập sẽ ko xuất hiện thông báo lỗi nữa.

Kết quả:

unset2

Vậy làm thể nào để kiểm tra các kiểu dữ liệu biến?

dùng hàm gettype() để kiểm tra kiểu dữ liệu.

Ngoài ra chúng ta còn có các hàm để kiểm tra biến có giá trị hay ko

is_bool() : Kiểm tra biến có chưa giá trị Boolean hay không.

is_numeric(): Kiểm tra biến có chưa giá trị số hay không.

is_int(): Kiểm tra biến có chứa giá trị Integer(số nguyên) hay không.

is_float(): Kiểm tra biến có chưa giá trị số thực hay không.

is_string(): Kiểm tra biến có chứa giá trị chuỗi hay không.

is_null(): Kiểm tra biến có Null hay không.

is_array(): Kiểm tra biến có phải là mảng hay không.

is_object(): Kiểm tra biến có phải là object hay không.

isset(): Kiểm tra xem biến này có tồn tại hay không.

Như vậy là chúng ta đã nắm các nguyên tắt kiểm tra biến , khai báo biến, gán giá trị cho biến. Phần 2 chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu toán tử và cách sử dụng thực hành.

 

Toán Tử - Cách Sử Dụng Toán Tử Trong PHPhttps://www.dtmi.net/wp-content/uploads/2015/04/php-banner.jpghttps://www.dtmi.net/wp-content/uploads/2015/04/php-banner-300x300.jpgtuanthanhvoPHP
Ở 2 bài trước chúng ta đã giới thiệu nhẹ nhàng về PHP. Tuy nhiên PHP ko chỉ đơn thuần là lấp vào chỗ trống trong 1 trang HTML. Ở bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Toán Tử và cách sử dụng Toán Tử. Trong bài...