Ở bài Giới thiệu PHP căn bản  chúng ta đã tóm tắt về PHP và lịch sử phát triễn của...