Câu select để kiểm tra trên SQL Server xem Stored Proceduce đang chạy quá lâu

 

tuanthanhvoSQLServer
Câu select để kiểm tra trên SQL Server xem Stored Proceduce đang chạy quá lâu