1. Công cụ cần thiết: Mongodb – Hướng dẫn cài đặt RoboMongo – Download – là 1 phần mềm free mongodb...