Ở bài 1 mình đã có so sánh giữa SQL với mongoDB nhưng chỉ trên hình thức name định dạng...