php-banner

Ở bài Giới thiệu PHP căn bản  chúng ta đã tóm tắt về PHP và lịch sử phát triễn của PHP. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chú thích, biến, câu lệnh, kiểu dữ liệu căn bản và hằng số trong PHP.

1. Chú thích trong PHP

Dùng để chủ thích đoạn code, hàm hoặc cách sử dụng hàm

2. Biến trong PHP

Biến là tên vùng nhớ dùng để lưu trữ dữ liệu khi chương trình hoạt động.

Tên biến phải bắt đầu bằng $ và tiếp theo sau là chữ cái hoặc dấu gạch chận ” _ “. Các kí tự còn lại cũng có thể chỉ gồm các chữ cáisố hoặc gạch chân nhưng không có khoảng trắng ở giữa.

PHP không yêu cầu phải khai báo biến và kiểu dữ liệu trước khi sử dụng. Do đó nên gán giá trị khởi đầu cho biến khi vừa mới khai báo. Tên biến phân biệt chữ hoa thường.

Biến chứa các loại dữ liệu như: String(chuỗi), Arrays(mãng), Integers(Số nguyên), Floating-pointer Numbers và Object(Đối tượng).

Float dùng cho giá trị thực có độ lớn tối đa khoảng 1.8E308 với độ chính xác 14 chữ số lẽ.

3. Câu lệnh echo

4. Kiểu dữ liệu cơ bản

Có 4 kiểu dữ liệu định lượng: Boolean, Interger, Float, String.

Và 2 kiểu tổ hợp: ArrayObject – Chúng ta sẽ tìm hiểu ở những bài ví dụ sau.

5. Hằng số

Hằng số là vùng nhớ chứa giá trị không đổi trong PHP, Quy tắc đặt tên hằng số cũng như quy tắt đặt tên biến, nhưng không có kí tự $ đi trước và thường dùng chữ IN để phân biệt.

Khai báo hằng số thì phải gán giá trị cho nó ngay tức thì với cú pháp

Ví dụ:

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về isset, empty, unset, và các toán tử cách sử dụng toán tử trong PHP.

Giới Thiệu PHP Căn Bản Phần 2tuanthanhvoPHPbien so php,cau lenh php,hang so php,kieu du lieu co ban php
Ở bài Giới thiệu PHP căn bản  chúng ta đã tóm tắt về PHP và lịch sử phát triễn của PHP. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chú thích, biến, câu lệnh, kiểu dữ liệu căn bản và hằng số trong PHP. 1. Chú thích trong PHP Dùng...