1. Giới thiệu PHP PHP (“PHP: Hypertext Preprocessor”) là ngôn ngữ lập trình chủ yếu được dùng để phát triển...