Trước khi đi sâu vào chủ đề chính như thường lệ ta sẽ tìm hiểu lý thuyết rồi đi...