1. Yêu cầu cần có: Mongodb – Hướng dẫn cài đặt RoboMongo – Download – là 1 phần mềm free mongodb...