mongodb-logo

Ở đây mình sử dụng EasyPHP vì các bạn có thể download các phiên bản PHP (trong admin của easyphp config PHP version) và thay đổi qua lại giữa các phiên bản rất dễ dàng (cũng có thể dùng vertrigo) hoặc các bạn có thể dùng IIS của windows.(Theo mình thì dùng EasyPHP hoặc IIS dễ cài đặt MongoDB nhất – hiện mình chưa cài đặt được trên Xampp)

Để MongoDb chạy được trên PHP chúng ta phải cài đặt extension cho phiên bản php hiện tại. Các bạn tạo 1 trang test.php với lệnh phpinfo() để kiểm tra phiên bản PHP hiện tại đang dùng.

Sau đó các bạn vào trang https://s3.amazonaws.com/drivers.mongodb.org/php/index.html để tải extension phù hợp với phiên bản MongoDB – nó sẽ chứa tất cả các dll cho các phiên bản của php theo version MongoDB

version-Mongodb-php-extension

Các bạn chọn dll phù hợp cho phiên bản NTS(Non Thread Safe) hay TS (Thread Safe)

PHP 5.6 (5.6.0) VC11 x86 Non Thread: Dùng trong trường hợp server có sử dụng giao thức CGI(FastCGI). Và version này cung cấp perfomance tốt hơn so với Thread Safe khi sử dụng kết hợp IIS với FastCGI.

PHP 5.6 (5.6.0) VC11 x86 Thread Safe: Dùng cho những environments mà keep những cái PHP engine trong memory và có thể chạy multil thread.

Ở đây mình sử dụng PHP 5.6 phiên bản mới nhất của easyPHP. Copy file

php_mongo-1.6.6-5.6-vc11-nts.dll (hoặc php_mongo-1.6.6-5.6-vc11.dll)

vào Đường dẫn cài đặt\EasyPHP-DevServer-14.1VC11\binaries\php\php_runningversion\ext  và rename thành php_mongo.dll (cho dễ nhớ)  sau đó các bạn mở php.ini (Đường dẫn cài đặt\EasyPHP-DevServer-14.1VC11\binaries\php\php_runningversion\) thêm extension vào với cú pháp:

extension=php_mongo.dll

nếu thấy ;extension=php_mongo.dll đã có thì chỉ cần bỏ ; đi là đc

Bây giờ restart lại easyPHP = cách chuột phải vào biểu tượng EasyPhp trên thành taskbar chọn restart.

restart easyphp

Nếu restart mà báo lỗi thì các bạn chỉ cần copy lại extension php_mongo.dll (vì sai phiên bản 32 64 hoặc NTS hay TS) cho phù hợp phiên bản mà thôi. Mình thì cứ copy lần lượt cả 4 file vì 1 phiên bản nó cấp cho 4 file 32 64 cả TS và NTS đến khi restart ko lỗi là được. ^^

Sau đó các bạn f5 lại trang test.php ban đầu để check xem đã hỗ trợ mongodb chưa nhé (cho chắc ấy mà).

mongodb-phpinfo

như vầy là các bạn đã cài xong mongodb cho PHP bài sau chúng ta sẽ tạo dữ liệu mẫu cho MongoDB với robomongo.

tuanthanhvoPHPinstall mongodb EasyPHP,MongoDB,PHP
Ở đây mình sử dụng EasyPHP vì các bạn có thể download các phiên bản PHP (trong admin của easyphp config PHP version) và thay đổi qua lại giữa các phiên bản rất dễ dàng (cũng có thể dùng vertrigo) hoặc các bạn có thể dùng IIS của windows.(Theo mình...