mongodb-asp-mvc

1. Công cụ cần thiết:

  1. Mongodb – Hướng dẫn cài đặt
  2. RoboMongo – Download – là 1 phần mềm free mongodb cho các bạn không quen dùng commandline
  3. Visual Studio 2012

2. Start Mongodb Server và Tạo Project ASP MVC4

Khởi động CMD trỏ đường dẫn vào thư mục mongodb đã cài đặt và chạy server

start-finish

Chạy Visual Studio và tạo mới project MVC 4

create-new-project-asp
Chọn Basic Application

basic-application

Tạo HomeController

HomeController

3. Tạo cấu hình kết nối MongoDB trong constructor HomeController

Khởi tạo constructor HomeController và tạo mặc định cho kết nối dùng Settings của project. để dùng  được các bạn cần Using ProjectName.Properties;

setting-ConnectionString

Nhấn phải chuột vào project chọn properties như hình trên.

build-new-settings

Nhấn Tab Settings rồi nhấn vào this project…………….. như hình trên

config-settings-default

Nhập ConnectionStringSetting và add giá trị làm tương tự với DbMongoName sau đó save và build lại project.

4. Tạo ActionResult Index cho HomeController

Trước tiên chúng ta cần tạo Model cho sothutu collection: Chuột phải vào Models -> Add -> New Class-> sothutu.cs

Tạo ActionResult Index

Ở tại View Index.cshtml

Như vậy là xong trang Index view với data mẫu là số từ 1 -> 25 rồi bây giờ chúng ta tiếp tục viết trang tạo mới.

View-Index

5. Tạo ActionResult Create và Create (HttpPost)

View Create.cshtml

Vào trang Localhost:port/home/create

Nhập và nhấn tạo mới

Create new sothutu

Kết quả:

create new finish 26

6: Tạo View Edit và Edit số thứ tự 26

Tạo View Edit.cshtml copy code từ Create.cshtml qua luôn. như vậy là chúng ta xong action edit

Vào đường dẫn localhost:port/home nhấn vào số thứ tự cần edit ở đây là 26

Nhưng khoan vì ObjectId không parse về String được khi Post về controller sẽ nhận là 00000000000000 nên ta không tìm được sothutu cần sửa để khác phục chúng ta thêm ModelBinders trong Global.asax như sau:

Bây giờ ra build lại trang và test update số thứ tự 26

edit-sothutu-26

Sửa lại thành 27 và nhấn Sửa

edit-sothutu-to-27

7. Tạo ActionResult Delete và View  Delete

 Delete.cshtml

Quay lại trang home nhấn Xóa số thứ tự cần xóa.

8. Lệnh Query Or And hay nhiều điều kiện

Tạo ActionResult SearchMaxMin

 SearchMaxMin.cshtml

giggle Chôm lại trang Home dùng tạm vậy

Quay lại trang home/index nhập vào 2 ô min 9 max 21 và hiển thị kết quả nhé

input-max-min

Nhập 9 vào ô min và 21 vào ô max sau đó nhấn Search

return-data-max-min

Vậy là xong các hàm cơ bản cách viết query cho ASP MVC rồi mình sẽ upload source và video bên dưới cho các bạn.

Link Download: https://www.dropbox.com/s/pat9sda5x9ef9ao/mongodb_mvc.zip

Thực hành hàm căn bản với ASP MVC4 MongoDBtuanthanhvoMVC4ASP MVC4,MongoDB
1. Công cụ cần thiết: Mongodb - Hướng dẫn cài đặt RoboMongo - Download - là 1 phần mềm free mongodb cho các bạn không quen dùng commandline Visual Studio 2012 2. Start Mongodb Server và Tạo Project ASP MVC4 Khởi động CMD trỏ đường dẫn vào thư mục mongodb đã cài đặt và chạy server Chạy Visual...