mongodb-logo

1. Yêu cầu cần có:

2. Thực hành:

  • Chạy EasyPHP – gõ localhost hoặc 127.0.0.1 để chạy web
  • tạo thư mục example trong Thư mục cài đặt\EasyPHP-DevServer-14.1VC11\data\localweb.
  • tạo file index.php trong example.

3. Kết nối với MongoDB:

Hàm kết nối mongodb sử dụng username password. nếu không có username, password thì chúng ta chỉ cần kết nối bỏ qua authentication.

dùng print_r() để show những đối tượng kiểu array

finish-insert-25-document

Mình đã có 3 database nên khi chạy lệnh

Hiện như sau:

dbtabase_print_r

Bây giờ chúng ta sẽ dùng html để cho dễ nhìn nhé:

finish-connect-example

Đây là 1 function trên php.net mình đã làm lại có thể dùng cho kết nối dùng userpass hoặc ko có userpass

 4. Kết nối tới database:

 5. Chọn Collection cần hiện dữ liệu:

 6. Hiện document trong Collection đã chọn:

Cách 1:

Cách 2: Làm gọn luôn clever

 

7. Insert dữ liệu mới vào Collection

Cách 1: thêm dữ liệu mới

Cách 2: gọn hơn

8. Select dữ liệu trong mongodb

Ở đây mình tách kiểu kiện ra cho dễ nhìn các bạn có thể lồng cả array vào trong find() luôn nhé

select với điều kiện and x >= 10 và x <=20

 Select với điều kiện Or X = 10 hoặc X = 20

9. Update với điều kiện X=26 set name = 26DTMI (ban đầu là : day la 26)

hàm update() sẽ nhận vào vào 2 thông số Update(điều kiện, recore update)

 Update với điều kiện X=26

update-document

10. Delete Document với điều kiện x=26

11. Một số thuộc tính khác dùng trong insert update delete

như trên là đã xong nhưng căn bản cần dùng trong xử lý dữ liệu dưới đây là 1 số mapping khác dùng để viết điều kiện

WHERE name LIKE “%dtmi%” <=>  find(array(“name” => new MongoRegex(“/Joe/”)));

WHERE name LIKE “dtmi%” <=> find(array(“name” => new MongoRegex(“/^Joe/”)));

ORDER BY name DESC <=> find()->sort(array(“name” => -1));

WHERE a=1 and b=’q’ <=>  find(array(“a” => 1, “b” => “q”));

LIMIT 1 <=> find()->limit(1);

LIMIT 20, 10 <=> find()->limit(10)->skip(20);

và 1 số trường hợp ít thông dụng khác các bạn có thể check tại

http://php.net/manual/en/mongo.sqltomongo.php

victory như vậy là đã xong phần thực hành PHP và MongoDB rồi. Nhưng chưa hết đâu bài sau chúng ta sẽ cũng làm với ASP.NET MVC nhé

Code của bài trên download tại đây

Thực hành một số hàm căn bản của PHP với MongoDBtuanthanhvoPHPdelete document,Insert Document,Mapping SQL to MongoDB,MongoDB,PHP,select document,update document
1. Yêu cầu cần có: Mongodb - Hướng dẫn cài đặt RoboMongo - Download - là 1 phần mềm free mongodb cho các bạn không quen dùng commandline - Dữ liệu mẫu thực hành. EasyPHP - Download - cài đặt extension mongodb cho EasyPHP PHPEditor - notepad++, PHPDesigner, Dreamweaver v.v 2. Thực hành: Chạy EasyPHP - gõ localhost hoặc 127.0.0.1...